Kunst in de wijk cool. augustus 2017 t/m mei 2018

MAMA

MAMA is een plat­form voor vi­su­e­le cul­tuur in Rot­ter­dam. Jong ta­lent ont­wik­kelt zich bij ons door mid­del van pro­duc­ties en pre­sen­ta­ties op het grens­vlak van beel­den­de kunst en po­pu­lai­re cul­tuur. MAMA re­a­li­seert pre­sen­ta­ties, ten­toon­stel­lin­gen, boe­ken en tijd­schrif­ten, per­for­man­ces, mas­ter­clas­ses en events, in de ei­gen show­room, on­li­ne en op lo­ca­tie, lo­kaal en in­ter­na­ti­o­naal.

Witte de Withstraat 29-31
3012BL Rotterdam
+31 (0)10 233 20 22
www.showroommama.nl