Kunst in de wijk cool. augustus 2017 t/m mei 2018

TENT

TENT is een plat­form voor 100% he­den­daag­se kunst dat zijn wor­tels heeft in Rot­ter­dam. Het ver­bindt de kunst van de stad met wat in de we­reld er om­heen ge­beurt. De ten­toon­stel­lings­ruim­te is ge­ves­tigd in een mo­nu­men­taal voor­ma­lig school­ge­bouw aan de Wit­te de With­straat 50, de cul­tuur­straat van Rot­ter­dam. TENT richt zich via haar uit­een­lo­pen­de pro­gram­me­ring op re­le­van­te ont­wik­ke­lin­gen bin­nen de he­den­daag­se kunst, waar­bij er spe­ci­a­le aan­dacht is voor ac­tu­e­le the­ma­tiek. Een be­zoek aan TENT is de ken­nis­ma­king met de ac­tu­a­li­teit van de kunst in Rot­ter­dam.

Witte de Withstraat 50
3012BR
Rotterdam
+31 (0)10 413 54 98
www.tentrotterdam.nl