Kunst in de wijk cool. augustus 2017 t/m mei 2018

V2_

V2_ is een in­ter­dis­ci­pli­nair cen­trum voor kunst en me­dia techo­no­l­gie in Rot­ter­dam. V2_ doet on­der­zoek op het snij­vlak van kunst, tech­no­lo­gie en maat­schap­pij. V2_ pre­sen­teert, pro­du­ceert, ar­chi­veert, pu­bli­ceert en biedt een plat­form waar kun­ste­naars, we­ten­schap­pers, ont­wik­ke­laars van soft­wa­re en hard­wa­re, on­der­zoe­kers en the­o­re­ti­ci van ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes hun vond­sen kun­nen de­len.

Eendrachtssraat 10
3012XL
Nederland
+31 (0)10 206 72 72
www.v2.nl