Kunst in de wijk cool. augustus 2017 t/m mei 2018

Witte de With Center for Contemporary Art

Wit­te de With Cen­ter for Con­tem­po­ra­ry Art is een toon­aan­ge­ven­de open­ba­re in­stel­ling voor he­den­daag­se kunst en de daar­aan ge­re­la­teer­de dis­cour­sen. Kri­ti­sche re­flec­tie op ac­tu­e­le vraag­stuk­ken door mid­del van in­no­va­tie­ve ten­toon­stel­lin­gen, the­o­re­ti­sche en edu­ca­tie­ve pro­gram­ma’s, dis­cus­sie, on­der­zoek en pu­bli­ca­ties vormt de kern van de mis­sie.

Witte de Withstraat 50
3012BR Rotterdam
+31 (0)10 411 01 44
www.wdw.nl