Kunst in de wijk cool. augustus 2017 t/m mei 2018

WORM

WORM is een in­sti­tuut voor Avant­gar­dis­tisch Re­cre­a­tie mid­den in het cen­trum van Rot­ter­dam dat zich het best laat le­zen als een ca­lei­do­sco­pi­sche col­la­ge ver­schil­len­de ka­mers en po­dia. WORM kent een ster­ke tra­di­tie en hang naar coun­ter/​DIY cul­tu­re. Het pro­gram­ma be­staat uit live mu­ziek, club­avon­den, films, per­for­man­ces, ex­po­si­ties, de­bat­ten en mul­ti-dis­ci­pli­nai­re fes­ti­vals. En ui­ter­aard is eten en drin­ken ook een be­lang­rijk on­der­deel van de WORM-cul­tuur. WORM gaat graag sa­men­wer­king aan met lo­ka­le en in­ter­na­ti­o­na­le ma­kers om op die ma­nier een ge­va­ri­eerd pro­gram­ma aan te bie­den.

Boomgaardsstraat 69/71
3012 XA Rotterdam
+31 (0)104767832
www.worm.org